• V košíku nejsou žádné produkty.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti What The Hill s.r.o.

se sídlem K Červenému vrchu 678/1, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 064 14 915, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 281610;
pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu www.ebikepartners.cz.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky) společnosti What The Hill s.r.o. se sídlem K Červenému vrchu 678/1, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO 064 14 915, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 281610 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), případně jiných smluv, které jsou uzavřeny prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího (dále jen „webové rozhraní obchodu), jenž je prodávajícím provozován na internetové adrese www.ebikepartners.cz (dále jen „webová stránka), přičemž jsou rozdílně upravena práva a povinnosti:

  1. mezi prodávajícím a každou osobou, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující spotřebitel“), přičemž spotřebitel je definován v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  – práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, když je kupní smlouva mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku,
  2. mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a mezi prodávajícím a státem, státní organizací či samosprávnou územní jednotkou (dále jen „kupující podnikatel“), přičemž podnikatel je definován v ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku – práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem, když je kupní smlouva mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku.

1.2. Pokud tyto obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti společně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující spotřebitel i kupující podnikatel shodně označováni jako kupující. Kupující smí být v každém případě pouze osoba starší 16 let.

1.3. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě přítomnosti mezinárodního prvku. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího spotřebitele vyplývající z právních předpisů.

1.4. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek prodávajícího, které jsou umístěny na internetové adrese www.ebikepartners.cz, a další související právní vztahy.

1.5. Práva a povinnosti odchylné od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, které je povinen při jakékoliv jejich změně bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Prodávající může kdykoliv bez uvedení důvodu a bez náhrady zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva (2) roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný́ nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje zboží nabízené prodávajícím k prodeji, tj. zejména název a hlavní charakteristiky zboží, ceny zboží a náklady na jeho balení a dodání. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech daní a veškerých souvisejících poplatků a příspěvků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V případě, že na straně prodávajícího dojde ke zcela zjevné chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, prodávající není povinen dodat zboží kupujícímu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový́ formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

  1. volbu režimu kupní smlouvy kupujícím podle čl. 3.5,
  2. informace o kupujícím,
  3. informace o objednávaném zboží (kupující „vloží“ objednávané zboží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  4. informace o požadovaném způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  5. informace o požadovaném způsobu doručení zboží a
  6. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Kupující má možnost v objednávce zvolit, zda uzavírá smlouvu jako kupující spotřebitel (volbou „Osobní údaje“) anebo jako kupující podnikatel (volbou „Firemní údaje“). Po uzavření smlouvy již nelze režim kupní smlouvy změnit. Kupující podnikatel svou volbou, a zejména uvedením svého identifikačního čísla, prohlašuje a potvrzuje, že splňuje definici kupujícího podnikatele uvedenou v čl. 1.1.

3.6. Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost kontrolovat, měnit a opravovat údaje, které do objednávky vložil. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Odesláním je objednávka zaregistrována v elektronickém systému u prodávajícího. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až doručením zpracování a odsouhlasení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9. Kupující bere na vědomí, že lhůta k dodání zboží uvedená u jednotlivého zboží ve webovém rozhraní obchodu a posléze v objednávce je vzhledem k technickým možnostem prodávajícího pouze orientační. Kupní smlouva proto neobsahuje dohodu smluvních stran na konkrétní lhůtě k dodání zboží.

3.10. Kupující bere na vědomí, že pokud je cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu a posléze v objednávce zjevně nižší, než obvyklá cena stejného nebo srovnatelného zboží v místě a čase (zejména z důvodu chyby v psaní nebo v počtech či z důvodu technické chyby na straně prodávajícího apod.), není kupní smlouva vůbec uzavřena, přestože prodávající potvrdil kupujícímu přijetí objednávky, neboť prodávající nemá vůli uzavřít kupní smlouvu s takovouto kupní cenou nebo bez určení kupní ceny. Prodávající je povinen o této skutečnosti kupujícího informovat. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu tím vzniklou.

3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

3.12. Po uzavření kupní smlouvy může kupující požádat prodávajícího (nejlépe prostřednictvím elektronické pošty) o změnu obsahu kupní smlouvy. Kupní smlouva je změněna okamžikem doručení oznámení prodávajícího o přijetí změny kupní smlouvy na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající není povinen přijmout změnu kupní smlouvy, zejména pokud již zboží předal třetí osobě k přepravě anebo pokud zboží upravil podle požadavků kupujícího.

3.13. Pokud prodávající v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy přenechává kupujícímu dárek, je tím mezi smluvními stranami uzavřena darovací smlouva, jejíž platnost a účinnost je přímo závislá na kupní smlouvě. Darovací smlouva obsahuje rozvazovací podmínku, podle které zaniká současně se zánikem kupní smlouvy (čl. 5.12), zejména pokud kupující spotřebitel využije svého práva odstoupit od kupní smlouvy podle čl. 5.2. Po zániku darovací smlouvy je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat, aby mu vrátil ve lhůtě stanovené v čl. 5.5. společně s vráceným zbožím také přenechaný dárek a není-li toho schopen, aby mu zaplatil hodnotu dárku odpovídající běžné ceně stejného zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu a nenabízí-li prodávající toto zboží k prodeji, potom běžné ceně stejného nebo srovnatelného zboží v místě a čase.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující zaplatit prodávajícímu následujícími způsoby:

  1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; pokud to prodávající nabízí
  2. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“), přičemž je kupující povinen uvést variabilní symbol sdělený mu prodávajícím; pokud to prodávající nabízí;
  3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
  4. bezhotovostně platební kartou;
  5. prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou, pokud to prodávající nabízí;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží kupujícímu, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Kupní cenou se rozumí také náklady spojené s balením a dodáním zboží, pokud není výslovně uvedeno jinak.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

4.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7) požadovat zaplacení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.5. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu doklad o zakoupení zboží – fakturu. Faktura je zákazníkovi vystavena při osobním odběru zboží v momentě zaplacení kupní ceny, při zasílání zboží přepravní službou je faktura přiložena ke zboží, nebo zaslána kupujícímu na email uvedený při objednávce. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně sčítat nebo kombinovat.

4.7. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit zejména od kupní smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů není možné jej vrátit,  od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit podle občanského zákoníku a byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (distančním způsobem), má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží a pokud se jedná o několik druhů nebo částí zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém kupující spotřebitel převzal zboží. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů odesláno. 

5.3. Pro odstoupení může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je přílohou obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu elektronické pošty prodávajícího info@ebikepartners.cz nebo na adresu prodávajícího uvedenou na jeho webových stránkách. Před tímto odstoupením od kupní smlouvy je kupující spotřebitel oprávněn zboží vybalit z původního obalu a přiměřeným způsobem vyzkoušet, zda mu zboží vyhovuje.

5.4. Kupující spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ještě před odesláním zboží prodávajícím nebo před převzetím zboží. Způsob převzetí zboží kupujícím spotřebitelem nemá vliv na možnost odstoupení od smlouvy, tj. kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě, kdy zboží převzal osobně od prodávajícího. Poškození zboží nemá vliv na možnost odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že odstoupením od kupní smlouvy bez dalšího zaniká případná darovací smlouva uzavřená mezi smluvními stranami (čl. 3.13, čl. 5.12).

5.5. Při jakémkoliv odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zániku kupní smlouvy (čl. 5.7), pokud se s prodávajícím nedohodl jinak. Pokud je kupující nejméně dvacet (20) dnů v prodlení s vrácením zboží, nebyl dodržen požadavek §1831 zákona 89/2014 a má se za to, že odstoupení kupující o své vůli zrušil. Zboží nemusí být vráceno v původním obalu, ovšem musí být kupujícím zabaleno takovým způsobem, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození – prodávající proto kupujícímu doporučuje, aby bylo zboží vráceno, pokud možno v původním obalu, který́ zajistí bezpečnost zboží po dobu přepravy. Prodávající doporučuje kupujícímu přepravu zboží pojistit. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu účelně vynaložených nákladů na přepravu zboží od kupujícího zpět k prodávajícímu. Adresu pro vrácení zboží prodávajícímu, sdělí prodávající kupujícímu, po obdržení písemného odstoupení od kupní smlouvy. Adresa pro vrácení je odlišná od sídla prodávajícího a je adresou externího skladu výdeje a příjmu vráceného zboží. NÁKLADY SPOJENÉ S VRÁCENÍM ZBOŽÍ NESE KUPUJÍCÍ. (§1820 písm.1 g) z. 89/2012 Sb.)

5.6. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím podle čl. 5.5. je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží nebylo kupujícím poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

5.7. Při jakémkoliv odstoupení od kupní smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu spotřebiteli kupní cenu, včetně nákladů vynaložených na dodání zboží kupujícímu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zániku smlouvy (čl. 5.12.), přičemž podmínkou vrácení celé kupní ceny je, že kupující vrátil prodávajícímu zboží se všemi součástmi a příslušenstvím. Pokud kupující nevrátí zboží se všemi součástmi a příslušenstvím, je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu kupní cenu sníženou o hodnotu nevrácené součásti nebo příslušenství zboží. Prodávající nese náklady související s vrácením kupní ceny v hotovosti přímo kupujícímu nebo bezhotovostně na bankovní účet kupujícího. Pokud ovšem kupující nesdělí prodávajícímu číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny a není možné vrátit kupní cenu jiným bezplatným způsobem, zašle prodávající kupní cenu na adresu kupujícího poštovní poukázkou, přičemž bude kupní cena snížena o náklady nutně vynaložené prodávajícím podle platného ceníku České pošty, s.p., případně jiného poskytovatele obdobných služeb platebního styku. Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí a prodávající neposoudí stav vráceného zboží a případné škody.

5.8. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. 5.2. odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím spotřebitelem poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno anebo pokud kupující spotřebitel užíval zboží zjevně výrazně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje ( = náklady spojené s vrácením zboží). Prodávající upozorňuje kupujícího, že náklady spojené s vrácením zboží vyplývají z nákladů požadovaných třetími osobami (tj. subjekty poskytujícími odborný servis, opravu a údržbu, obalový materiál) po prodávajícím, přičemž tyto náklady mohou být následující (uvedené částky jsou pouze orientační, může dojít k jejich navýšení a mohou tak dosáhnout kupní ceny zboží):

  1. odborné posouzení stavu zboží: 300,- Kč až 2 000,- Kč,
  2. odborné umytí, vyčištění a uvedení zboží do původního stavu: 300,- Kč až 1 000,- Kč,
  3. odborná výměna poškozených či nadměrně opotřebených částí zboží: 100,- Kč až 2 000,- Kč,
  4. odborné nové zabalení zboží a obalový materiál: 300,- Kč až 2 000,- Kč.

5.9. Kupující bere na vědomí, že při jakémkoliv odstoupení od smlouvy má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody, a to zejména pokud se snížila hodnota vráceného zboží anebo je zboží poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

5.10. Prodávající je oprávněn proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny jednostranně započíst svůj nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží, nárok na náhradu vzniklé škody, nárok na úroky z prodlení a nároky na smluvní pokuty vyplývající z obchodních podmínek.

5.11. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v následujících případech:

  1. pokud má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího;
  2. pokud vyjde najevo, že kupující dříve porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky;
  3. pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží za dohodnutou kupní cenu;
  4. pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem;
  5. pokud se zboží již nevyrábí, je nedostupné nebo jej třetí osoby nejsou schopny dodat;
  6. pokud kupující neprovedl dodatečné potvrzení objednávky požadované prodávajícím (čl. 3.7);
  7. pokud kupující nezaplatil kupní cenu řádně a včas;
  8. pokud kupující nepřevzal zboží řádně a včas.

5.12. Kupní smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zánik smlouvy nebo odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení nákladů spojených s vrácením zboží, nároků na náhradu vzniklé škody, nároků na úroky z prodlení a nároků na smluvní pokuty, neboť tato ustanovení jsou plně oddělitelná od kupní smlouvy a trvají i po zániku kupní smlouvy. Zánikem kupní smlouvy bez dalšího zaniká také případná darovací smlouva uzavřená mezi smluvními stranami (čl. 3.13).

5.13. Pokud zanikne kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem dohodou smluvních stran na základě žádosti kupujícího podnikatele nebo odstoupením od smlouvy prodávajícím z důvodů uvedených v čl. 5.11. písm. f., písm. g. nebo písm. h., je kupující podnikatel povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní ceny zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zániku kupní smlouvy.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob dodání zboží určuje kupující v objednávce svým výběrem z možností nabízených prodávajícím. Pokud se prodávající na základě zvláštního požadavku kupujícího dohodne s kupujícím na jiném způsobu dodání zboží, než který prodávající aktuálně nabízí, nese kupující od okamžiku, kdy prodávající předá zboží k přepravě, nebezpečí škody na zboží a náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Kupující spotřebitel není povinen si zboží při jeho převzetí zkontrolovat (tj. zboží vybalit z původního obalu), ovšem prodávající kupujícímu spotřebiteli kontrolu zboží doporučuje. Prodávající kupujícímu spotřebiteli dále důrazně doporučuje zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad zboží nepřebírat a okamžitě to oznámit prodávajícímu anebo pro rychlejší vyřízení věci konečnému přepravci, tj. přímo řidiči anebo přepravci. V případě zjištění poškození doporučujeme sepsat s řidičem zápis o poškození (škodní list). Podpisem dodacího listu, případně jiného dokladu o převzetí zboží, kupující potvrzuje, že obal zboží nejevil známky poškození, přičemž na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu zboží nemůže být brán zřetel.

6.3. Kupující podnikatel je povinen si zboží při jeho převzetí zkontrolovat, tj. zboží vybalit z původního obalu a zjistit případné zjevné vady zboží. Pokud kupující podnikatel zjistí zjevné vady zboží, je povinen to okamžitě oznámit prodejci nebo přepravci a není povinen zboží od přepravce převzít. Pokud kupující podnikatel neoznámil prodávajícímu zjevné vady zboží okamžitě po jejich zjištění anebo pokud zboží od přepravce převzal, má se za to, že zboží bylo v okamžiku převzetí kupujícím podnikatelem bez zjevných vad. Jiné než zjevné vady zboží, tj. zejména skryté vady zboží, je kupující podnikatel povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do tří (3) pracovních dnů od zjištění vad zboží.

6.4. Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. Pokud kupující odmítne převzít zboží nebo bez odůvodnění zboží nepřevezme, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, a náhradu nákladů za přepravu (poštovné), kterou musel prodávající zaplatit třetím osobám. Tento nárok vzniká prodávajícímu také v případě, kdy byly splněny podmínky pro dodání zboží zdarma.

6.5. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání zboží.

6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ (REKLAMACE), ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnost smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174) občanského zákoníku. 

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

  1. má zboží vlastnost, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnost, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použit prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
  3. zboží odpovídá jakost nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebené zboží́ způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzet kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž̌ je přijetí reklamace možné́ s ohledem na sortiment prodávaného zboží́, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

7.5. Další práva a povinnost stran související s odpovědnost prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který́ není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který́ je v souladu s jeho určením.

8.4. Kupující bere na vědomí, že informace uvedené na webových stránkách přebírá prodávající od třetích osob, a proto mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby. Informace uvedené na webových stránkách se týkají jednotlivých modelových řad zboží, přičemž mezi těmito informacemi nebo zobrazením zboží a skutečným stavem mohou být odlišnosti v nepodstatných detailech, příslušenství nebo ve vzhledu zboží.

8.5. Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk ani přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné škody způsobené použitím informací uvedených na webových stránkách. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku užití webových stránek v rozporu s jejich určením.

8.6. V případě porušení podstatných smluvních povinností odpovídá prodávající kupujícímu podnikateli pouze za škodu, která vznikla úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí prodávajícího, jeho statutárních orgánů nebo zaměstnanců. V případě porušení nepodstatných smluvních povinností odpovídá prodávající kupujícímu podnikateli pouze za škodu, která vznikla zaviněním prodávajícího, jeho statutárních orgánů nebo zaměstnanců, přičemž neodpovídá za ušlý zisk. V obou případech odpovídá prodávající za škodu do výše typické škody, kterou bylo možno předvídat při uzavření kupní smlouvy, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

 

9. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Prodávající je správcem osobních údajů. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým prodávající nakládá s Vašimi osobními údaji. Prodávající všechny osobní údaje zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů. Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste prodávajícímu poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna nastala. V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů prodávajícím se, prosím, obraťte na: info@ebikepartners.cz

9.2. Prodávající zpracovává osobní údaje klientů zejména z těchto důvodů (účelů):

  • vyřízení objednávky
  • doklad o uzavření smlouvy (nahrávky telefonických hovorů)
  • vedení databáze kupujících a jejich kontaktních údajů
  • fakturace a vedení účetnictví
  • vedení pohledávek vůči kupujícím
  • přímý marketing. Zasílání obchodních sdělení můžete odmítnout. Pokud si nepřejte zasílat obchodní sdělení, prosím informujte nás na info@ebikepartners.cz
  • statistické údaje, prostřednictvím nichž získává prodávající představu o tom, jakým způsobem jsou webové stránky využívány. Díky těmto údajům může pracovat na neustálém zlepšování služeb.
  • spokojenost s nákupem.

9.3. Co prodávajícího opravňuje ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely? Prodávající je oprávněn/povinen zpracovávat osobní údaje, pokud:

  • je potřebuje pro splnění jakékoliv smlouvy (dohody), kterou s ním kupující uzavřeli (včetně samotného uzavření).
  • prodávající musí plnit právní povinnosti, které mu ukládá zákon (např. povinnost vystavovat faktury apod.).
  • je potřebuje pro účely oprávněných zájmů svých či třetí strany (např. z důvodu vedení si databáze zákazníků, přímý marketing svým zákazníkům včetně spokojenosti s nákupem, vedení pohledávek vůči kupujícím).

9.4. Prodávající zpracovává osobní údaje ho zejména v tomto rozsahu:

  • adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, fakturační adresu, dodací adresu, telefonický kontakt, e-mailovou adresu.
  • popisné údaje: bankovní spojení, číslo úvěrové smlouvy, nahrávky telefonických hovorů.
  • údaje o třetí osobě: jméno, příjmení, e-mail, případně telefon zástupce kupujícího.

9.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zpřístupnit či sdělit jeho osobní údaje:

  • subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po prodávajícím požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.).
  • zpracovateli, se kterým prodávající spolupracuje, např. externí účetní, externí IT společnosti, poskytovateli cloudových služeb. S ohledem na změny v osobách zpracovatelů a větší množství zpracovatelů, prodávající na žádost kupujícího informuje o konkrétních zpracovatelích, kterým osobní údaje poskytuje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
  • dopravcům.

9.6. Prodávající bude osobní údaje kupujícího uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv prodávajícího. Konkrétní informace budou kupujícímu sděleny na jeho žádost.

9.7. Kupující je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů. Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím informace o zpracování svých osobních údajů, které je mu prodávající povinen bez zbytečného odkladu předat. Dále je kupující oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost prodávajícího osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

9.8. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu provozované zejména společnostmi Seznam.cz a Google. Tyto služby nám umožňují ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společností Seznam a Google. 

9.9. Na našich webových stránkách používáme od každého zákazníka následující cookies:

  • Technická cookies k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správně a dokázal odbavovat Vaše objednávky.
  • Funkční cookies, pro zapamatování si Vašich preferencí (např. nastavení jazyka) a v případě uživatelských profilů také pro uložení přihlašovacích údajů apod. V případě přihlašovacích údajů je vaše heslo vždy zašifrované. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně Vám zpříjemní a ulehčí návštěvu našeho internetového obchodu.
  • Analytické cookies, které nám pomáhají vylepšit náš internetový obchod. Pomocí těchto cookies získáváme přehled o chování návštěvníků na našich stránkách a slouží nám jako vodítko pro vylepšování uživatelských zkušeností našich zákazníků na našich internetových stránkách. Poznatky z těchto cookies dále používáme také i pro reklamní účely, kdy Vám můžeme zobrazovat reklamní obsah, který považujeme za relevantní, i na cizích webových stránkách.
  • Zpracovávání cookies můžeme sami ovlivnit. Pokud nechcete cookie ukládat, je možné jejich používání zablokovat přímo ve Vašem prohlížeči. Pokyny, jak vypnout cookie ve Vašem prohlížeči, naleznete na webové stránce podpory prohlížeče. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které Vám zpříjemňují návštěvu našich webových stránek.

 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Pokud není dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (podle volby odesílatele). Prodávající doručuje kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

10.2. Zpráva je doručena

  1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, pokud se odesílateli nevrátí zpět jako nedoručená nebo pokud se odesílatel jiným způsobem nedozví o tom, že zpráva nebyla doručena, přičemž integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, případně třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání

 

11. INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

11.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, stejně tak jako mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem řeší obecné soudy České republiky, jejichž příslušnost je určena podle sídla prodávajícího.

11.2. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

11.3. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakt na Ebikepartners.cz pro vyřešení nastalé situace.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebi- tele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Registrací kupujícího na webové stránce nebo uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i s dodacími podmínkami prodávajícího a že s nimi bez výhrad souhlasí. Uzavření kupní smlouvy bez souhlasu s obchodními podmínkami a dodacími podmínkami prodávajícího není možné.

12.3. Pokud kterékoliv ustanovení obchodních podmínek, uzavřené smlouvy či jiného ujednání mezi prodávajícím a kupujícím je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení obchodních podmínek, uzavřené smlouvy nebo jiných ujednání. Smluvní strany jsou v takových případech povinny nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

12.4. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za kupujícím na třetí osobu. Kupující podnikatel je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za prodávajícím na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

12.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího:

  • adresa pro doručování písemností: What The Hill s.r.o., Evropská 125, 261 01 Příbram
  • adresa elektronické pošty: info@ebikepartners.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 12. 2020